Farhan Kamal Khan

CGPA 2.57
Email farhankamalkhan@gmail.com
Phone +923332456130
Resume Download CV
Address 119/3/2, 30th Street, Khayaban-e-Bukhari, Phase 6, DHA, Karachi
Linked In https://www.linkedin.com/in/farhan-kamal-khan-9878aa11b?trk=nav_responsive_tab_profile