Ms. Javeria Iftikhar

javeria.iftikhar@nu.edu.pk
112

Ms. Javeria Iftikhar

Lecturer

Education

  • MS (Math), IoBM, Karachi