Mr. Muhammad Shahid Ashraf

shahid.ashraf@nu.edu.pk
-

Mr. Muhammad Shahid Ashraf

Lecturer

Education

  • MS (Math), IBA, Karachi